[Logo]

Phoenix Mobile Experimentalplattform

Arbeitsgruppe Robotik & Prozessrechentechnik










Kontakt:

  • Dipl.-Inform. Joachim Weber (jweber@informatik.uni-kl.de)
    Telefon: 0631 205 2656 - Raum 48/470

Anschrift:

Arbeitsgruppe Robotik & Prozessrechentechnik
Fachbereich Informatik
Universität Kaiserslautern
Postfach 3049
67653 Kaiserslautern


Projekt- und Diplomarbeiten


Letzte Änderung: 04.05.99, Joachim Weber